นวัตกรรมการสอน

พ.ศ.2552 E-Learning ธรรมศึกษา ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

http://www.songkacenter.org/moodle/

พ.ศ.2551 บทเรียน E-Learning วิชา การบริหารความขัดแย้งhttp://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=228

พ.ศ.2551 บทเรียน E-Learning วิชา ธรรมศึกษา

http://www.songkacenter.org/moodle/

พ.ศ.2550 บทเรียน E-Learning วิชา Organization and Management

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=3

พ.ศ.2550 บทเรียน E-Learning วิชา Organization Theory

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=26

พ.ศ.2549 บทเรียน E-Learning วิชา Business Ethics and Business Environment

http://202.57.184.153/moodle/course/view.php?id=8

พ.ศ.2548 บทเรียน E-Learning วิชา Business Ethics และวิชา Business and Environment

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile