พ.ศ.2556 วิทยากรค่ายคุณธรรม บรรยายเรื่อง “การพัฒนาความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) และการพัฒนา 7 Habits เพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง" ณ วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จ. นนทบุรี จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (23-25 มี.ค. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการบนความหลากหลายของวัฒนธรรมและสไตล์การทำงานของประชากรอาเซียน" ณ ศาลกลางจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี (14 มี.ค. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (1 ก.พ. 56)

พ.ศ.2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “โรงเรียนวัดสุวรรณก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (29 ม.ค. 56)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข" อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม (15 ก.ค. 55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในชีวิต" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (3 ก.ค. 55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจรรยาบรรณเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (14 มี.ค. 55)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "AQ EQ MQ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โครงการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) (10 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "โปรแกรมความคิด(Mindset) : พลังภายในสู่ความสำเร็จของชีวิตและงาน" โครงการอบรมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทดีอีพีเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร (6 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรอบรมเยาวชนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดโดย อบต.ยายชา จ.นครปฐม จัด ณ วัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (20-22 ก.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง " คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมปัจจุบัน" และ "วิธีคิดเพื่อชีวิตมีความสุข" ในโครงการผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จัดโดย อบต.ยายชา สามพราน นครปฐม ณ วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (15 ก.ค.54)

พ.ศ. 2554 วิทยากรบรรยายคุณธรรม จริยธรรมเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การเพื่อเพิ่มประภาพในการทำงาน" จัดโดย กรมวิชาการเกษตร ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ.2554

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพตามแนวคิด 7 อุปนิสัย (7 Habits) เพื่อเพิ่มประภาพในการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา " ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแผนกอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง จิตวิทยาอุตสาหกรรม ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของตนตามแนวคิด 7 อุปนิสัย (7 Habits) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน" เพื่อเสริมสร้างมุมมองและวิธีคิดให้กับพนักงานในระดับหัวหน้าและผู้จัดการ จัดโดย บริษัท Brady Technologies (Thailand) Co., Ltd. ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายสัมมนาวิชาการเรื่อง “เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สวนทางกับจริยธรรมในโลกปัจจุบัน" จัดโดย นิสิตปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา ภาคพิเศษรุ่น ๒๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. 2553 วิทยากรประจำ "โครงการค่ายพุทธบุตร" ครั้งที่ 3 วัดป่าเจริญราช คลอง 11 จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2551 วิทยากรประจำ “โครงการกินอย่างไรให้สวยสดใส" จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551 วิทยากรประจำ “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม" นักศึกษาโครงการทวิภาคีกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG) จัดโดย บริษัท SCG Network Management จำกัด ณ วัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile