ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม

Assistant Professor Praepattra kiaochaoum

 

ประวัติการศึกษา

(Studying) Doctor of Philosophy program in Human and Community Resource Development

Kasetsart University

Master of Science program in Industrial and Organizational Psychology

Kasetsart University

Bachelor of Science program in Industrial and Organizational

Ramkhamhaeng University

Bachelor of Education program in Home Economics Education

Kasetsart University

พ.ศ. 2562 กำลังศึกษาปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (HCRD 12) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546 ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม (I/O 15)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขา ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.54)

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 10 ม.ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร Interactive eLearning Content by CourseLab ม.ไซเบอร์ไทย

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ. 2551 จบธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2550 จบธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2549 จบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดยานนาวา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา "อาเซียนศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พ.ศ.2550-2554 อาจารย์ประจำ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2546 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ วิชาศิลปการดำรงชีวิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาเขตกระบี่ ม.เกษตรศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ

http://pws.npru.ac.th/praepat/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=editor_left&slm_id=842