รวมรายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชากการ

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2563). รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2563). การอนุรักษ์ผ้าทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2562). ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2562). ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). มะเดื่อ: เรื่องราวจากพระไตรปิฏกสู่อัตลักษณ์ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาสินค้าตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษานายอนันท์  ดวงเที่ยง ปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการความรู้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SECI Model. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0. ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7” ในวันที่ 3  สิงหาคม 2560  . กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวัฒนธรรม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). พฤติกรรมทางจริยธรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นำนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10  วันที่ 24-25 มีนาคม 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักวิชาสังคมศาสตร์. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2558). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2558). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สำนักวิชาสังคมศาสตร์. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2558). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภาคใต้: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2558). การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1 วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). นวัตกรรมการสอนวิชาอาเซียนศึกษา โดยการใช้ Facebook เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักวิชาสังคมศาสตร์. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). ทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของเยาวชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2557. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรศาสตร์.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง การศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม 2557. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557). ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2557. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรศาสตร์.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556. นครปฐม: เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). การวิเคราะห์คุณค่าของงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรศาสตร์.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.