ถอดรหัสการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การบูรณาการการเรียนการสอน