แนวจัดการเรียนการสอน ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น