Statistics Statistics
4680
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month61
ThisYear This Year723
LastYear Last Year1,405

 

อาจารย์พรทิพย์  จอกกระจาย 

           คุณวุฒิ/การศึกษา

                     - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปี 2550

                    - วิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาลและผดุงครรภ์)   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปี 2538           

            การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

- อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล ประจำปี  

การศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.56 ถึง 15 พ.ย. 56 ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

        ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

        ประสบการณ์การสอน    

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551-2555

(ครูพี่เลี้ยง)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551-2555 (ครูพี่เลี้ยง)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธรจังหวัดตรัง พ.ศ. 2551-2555 (ครูพี่เลี้ยง)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธรจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551-2555 (ครูพี่เลี้ยง)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2555 (ครูพี่เลี้ยง)

- หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ศูนย์เอราวัณ กรมการแพทย์  กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555

   หัวข้อ  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2555 (มิ.ย.)– ปัจจุบัน

- รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

- รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

- รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

- รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

- รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

- รายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1

- รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน

- รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

- รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

- รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

                 ประสบการณ์การทำงาน

       พ .ศ. 2538 - 2546  พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยสามัญ อายุรกรรม ศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลหัวเฉียว

        พ.ศ. 2546 - 2555      พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ (หน่วยกู้ชีพ) โรงพยาบาลหัวเฉียว