วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
13314
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month314
LastMonth Last Month344
ThisYear This Year3,126
LastYear Last Year2,147

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                      

ผลงานวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย งบประมาณ ปีที่วิจัยสำเร็จ หมายเหตุ
การสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเอกชน : กรณีศึกษาศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว. หทัยชนก บัวเจริญ ธีระพงษ์ กรฤทธิ์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล.   2549  
การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B110 ชม.) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็ก ตึ๊งโรงพยาบาลหัวเฉียว. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์      ผู้พิทักษ์กุล.   2550  
การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสะกาจังหวัดนครศรีธรรมราช หทัยชนก บัวเจริญ ปิยะธิดา นาคะเกษียร กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล  พัทรีญา แก้วแพง.  สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2553  
การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษา ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2553  
การให้นิยามความหมายตำบลสุขภาวะที่สะท้อนมุมมองของผู้ปฏิบัติการจริงในบริบทสังคมวัฒนธรรมของชุมชนในประเทศไทย หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นนเรศ  กาศอุดม.  สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2553  
การประเมินความพึงพอใจและผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน  หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ปิยะธิดา     นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง.  สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2553  
เบิกฟ้าขุนทะเล ตำนานเมืองนคร ร้อยพลังสร้างสุข ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (กองบรรณาธิการ). กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์     ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง. สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2552  
เมื่อปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (กองบรรณาธิการ) หทัยชนก บัวเจริญ. จุฑารัตน์     ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2552  
ประชาธิปไตยชุมชนขับเคลื่อนสู่ตำบลน่าอยู่ที่สุด ณ ตำบลศิลาลอย ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (กองบรรณาธิการ). กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์     ผู้พิทักษ์กุล ปิยะธิดา นาคะเกษียร พัทรีญา แก้วแพง สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2552  
การศึกษาความเป็นพลเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีสู่การจัดการตนเอง หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ขำ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2556  
Give for live with Volunteer experience among nursing student, Faculty of nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University Jutarat Poopiotukkul   2013  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยชุมชน จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล.   2557  

การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองอุบัติภัยหมู่ในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย

จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล.   2558  
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล.และหทัยชนก บัวเจริญ    2558  

งานวิจัย

           1   เรื่อง   การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้สถานการณ์จำลองอุบัติภัยหมู่ในรายวิชาการ  พยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
ทุนส่วนตัว    / ทุนสนับสนุนจากงบประมาณฯ         ทุนสนับสนุนจากภายนอกวงเงิน 10,000.บาท  ทำเสร็จเสร็จเมื่อวันที่    31   เดือน     ก.ค.     พ.ศ. 2557... งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยร่วม สัดส่วนการดำเนินงานวิจัยร้อยละ  100 %   คิดเป็น ....13......ภาระงาน

                  2   เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ/ ทุนส่วนตัว/ทุนสนับสนุนจากงบประมาณฯ/ ทุนสนับสนุนจากภายนอกวงเงิน 306,890 บาท ทำเสร็จเสร็จเมื่อวันที่...13...เดือน....ส.ค. .........พ.ศ. ..2557.. งานวิจัยเดี่ยว  งานวิจัยร่วม สัดส่วนการดำเนินงานวิจัยร้อยละ   10 %  คิดเป็น     2.5          ภาระงาน

      3.  Title:   The Study of Effectiveness on Construction of Knowledge, Interaction, Physical Participation, Proce    Leaning, Application : CIPPA Model in Emergency and Disaster Nursing.                     นำเสนอใน           การประชุมวิชาการระดับชาติ   /       การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                    ชื่อการประชุมวิชาการนานาชาติพยาบาลศึกษาแห่งเอเชียครั้งที่ 1

                     นำเสนอเมื่อวันที่   5     มิ.ย.  2557    สถานที่  โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ

                      คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..100............คิดเป็น....20.....................................................

2  เรื่อง  ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

                     นำเสนอใน     /    การประชุมวิชาการระดับชาติ              การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

                    ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU Conference 6

                     นำเสนอเมื่อวันที่   30     พ.ค.  2557    สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                      คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..100............คิดเป็น....10.....................................................