วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
13316
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month316
LastMonth Last Month344
ThisYear This Year3,128
LastYear Last Year2,147

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                                                                    

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล   (ภาษาไทย) นางสาวจุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล
                      (ภาษาอังกฤษ)  Miss Jutarat Poopitukkul
ตําแหนงทางการบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Email-address  poopitukkul@gmail.com
เบอรโทรศัพทมือถือ  0928725964
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  034 – 261081 โทรสาร  034 – 261
ที่อยู่  ๘๕ หมู่ ๓ ถนนมาลัยแมน ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511043525

คุณวุฒิ/การศึกษา

          - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2550

          - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2538

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

    - อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.56 ถึง 15 พ.ย. 56        ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

          - วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมพยาบาล ไอ ซี ยู รุ่นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2541

          - ประกาศนียบัตรการอบรมเรื่อง Monitoring and Supporting System in CVT วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2545

          - ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพและตรวจสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ช่วยชันสูตรพลิกศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม                  ปี 2547

          - Certificate Managememt and Treatment of WMD Mass Casualty Patients สภากาดไทย  ปี 2003

          - ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร (ครู ก) หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น รุ่นที่ 3 ณ ร.พ. เลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวง                      สาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ     ปี 2554

          - ประกาศนียบัตรการอบรมการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2  ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2553

          - ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2551

          - ประกาศนียบัตรอบรมพยาบาลกู้ชีพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2549

          - ประกาศนียบัตรอบรมเป็นครูผู้สอนเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2549

          - ประกาศนียบัตรอบรมวิทยากรหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT–B 110 ชั่วโมง) กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ปี 2549

          - Paramedic Nurse of Narenthorn EMS Center Supported by Rajavithi Hospital ปี 2546

ประสบการณ์การสอน

          - ปี พ.ศ. 2551-2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ครูพี่เลี้ยง)

          - ปี พ.ศ. 2551-2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธร  จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครูพี่เลี้ยง)

          - ปี พ.ศ. 2551-2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธร  จังหวัดตรัง (ครูพี่เลี้ยง)

          - ปี พ.ศ. 2551-2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี (ครูพี่เลี้ยง)

          - ปี พ.ศ. 2551-2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงเวชกรฉุกเฉิน (EBT-I) วิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม่   (ครูพี่เลี้ยง)

          - ปี พ.ศ.2555หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ศูนย์เอราวัณ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

                   - การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบหัวใจ

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2538 -2546 พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยหนัก ไอซียู โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ปี 2547-2550  พยาบาลประจำการศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพฯ (EMS) โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ปี 2551-2553  พยาบาลหัวหน้าศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพฯ (EMS) โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ปี 2554-2555  พยาบาลหัวหน้าศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพฯ (EMS) และแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวเฉียว