วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
13313
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month313
LastMonth Last Month344
ThisYear This Year3,125
LastYear Last Year2,147

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          

ที่ทำงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Office: Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

หมายเลขโทรศัพท์: 034-109300 ต่อ 3585 หมายเลขภายในระบบ VoIP: 3585
Tel: (66) 34-109300 ext. 3576 (NPRU-VoIP) ext. 3576
Fax: 034-261-087

ชื่อ-นามสกุล   (ภาษาไทย) นางสาวจุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล
                      (ภาษาอังกฤษ)  Miss Jutarat Poopitukkul
ตําแหนงทางการบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Email-address  poopitukkul@gmail.com
เบอรโทรศัพทมือถือ  0928725964
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  034 – 261081 โทรสาร  034 – 261
ที่อยู่  ๘๕ หมู่ ๓ ถนนมาลัยแมน ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม