Statistics Statistics
5872
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month129
ThisYear This Year694
LastYear Last Year1,672

 

งานวิจัย

     1) ผ่องใส   สินธุสกุล.  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหาร  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม,  2549.

     2)  ผ่องใส   สินธุสกุล.  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550.

     3)  ผ่องใส   สินธุสกุล.  แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม : กรณีศึกษาธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครปฐม,   2551.

     4) ผ่องใส  สินธุสกุล.  วิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP), 2558.

     5) ผ่องใส  สินธุสกุล. การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560.

 

งานบริการวิชาการอื่น ๆ

       1.  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ขึ้นทะเบียน สกอ.

      2.  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

      3.   ที่ปรึกษาโครงการอบรมการจัดทำบัญชี  วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจ ปี 2549 สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      4.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  39  จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ  2549 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      5.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 37  จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2550  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

      6.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 70  จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2550   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

      7.  เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          

อื่น ๆ 

          ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR      รหัสผู้ประเมิน :  P570598R1