Statistics Statistics
7200
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month108
ThisYear This Year587
LastYear Last Year1,435

 

งานวิจัย

            1. ผ่องใส   สินธุสกุล.  รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหาร  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม,  2549.

          2.  ผ่องใส   สินธุสกุล.  รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550.

          3.  ผ่องใส   สินธุสกุล.  แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครปฐม : กรณีศึกษาธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครปฐม,  2551.

          4. ผ่องใส   สินธุสกุล.  การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการเรียนวิชาคำนวณรายวิชาการบริหารการผลิต (Increasing efficiency of learning ability in production management course, 2557.

          5. ผ่องใส  สินธุสกุล.  วิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP), 2558.

          6. ผ่องใส  สินธุสกุล. การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560.

 

งานบริการวิชาการอื่น ๆ

       1.  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ขึ้นทะเบียน สกอ.

      2.  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

      3.   ที่ปรึกษาโครงการอบรมการจัดทำบัญชี  วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจ ปี 2549 สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      4.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  39  จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ  2549 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      5.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 37  จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2550  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

      6.  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 70  จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2550   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

      7.  เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  

ประสบการณ์การบรรยาย

          1. วิทยากรบรรยายให้กับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเลน หัวข้อ “โครงการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 4.0

              ด้านการประกอบอาชีพออนไลน์”

       2. วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบพาณิชย์

              อิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลบางเลน”

              อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

       3. วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              เทศบาลตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐมด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือน”

       4. วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับกลุ่มสตรีในเขต

              เทศบาลตำบลนครปฐม จ.นครปฐม”

       5. วิทยากรบรรยายโครงการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน

       6. วิทยากรบรรยายโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

       7. วิทยากรบรรยายให้กับขนส่งจังหวัดนครปฐม หัวข้อ “ความจำเป็นในการพัฒนาองค์กร”       

       8. วิทยากรบรรยายให้กับขนส่งจังหวัดนครปฐม หัวข้อ “การบริหารระบบโลจิสติกส์สำหรับ

               ผู้ประกอบการรถบรรทุก”

       9. วิทยากรบรรยายให้กับบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด หัวข้อ “การทำงานเป็นทีม”

      10. วิทยากรบรรยายโครงการบุคลิกภาพในการทำงาน

      11. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ระบบงานสารบรรณในสำนักงาน”

      12. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทำงานกับกิจกรรม 5 ส.”

      13. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา”

      14. วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมความรู้เรื่องอาเซียนสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล

             ตำบลบางเลนเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

      15. วิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้เรื่องอาเซียนสำหรับผู้บริหาร

               พนักงานเทศบาลตำบลบางเลนเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

      16. เป็นผู้จัดการตำบล “โครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  รับผิดชอบ

               เทศบาลตำบลบางเลน   ตำบลนิลเพชร  ตำบลสามง่าม  ตำบลบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี”

      17. เป็นหัวหน้าทีมดำเนินการ “โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อถอดบทเรียน

               รูปธรรมการจัดการงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน” 

    

อื่น ๆ 

          ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR      รหัสผู้ประเมิน :  P570598R1