อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
8635
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month9
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year1,677
LastYear Last Year1,610

รายวิชาที่สอนwink 

                              * วิชาการจัดการคุณภาพ  (Quality  Management)               รหัสวิชา  3562303

                                  ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ การออกแบบ การประเมิน และการควบคุมคุณภาพ  วงจรคุณภาพ  การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพโดยรวม การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

                                 มคอ.3 

                              *  วิชาการจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Service Business Management for Environmental)      รหัสวิชา  3562302

                                ศึกษาความสำคัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการธุรกิจบริการ  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และเชิงอนุรักษ์  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคการจัดการธุรกิจบริการและการสร้างความพึงพอใจให้                                  กับผู้ใช้บริการ

                                มคอ.3

                              *  วิชาองค์การและการจัดการ  (Organization  Management)  รหัสวิชา  3561101

                             ศึกษาถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการมจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยังได้ศึกษาในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ

                              มคอ.3