อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
8636
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month10
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year1,678
LastYear Last Year1,610

อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น

Pongsada    Chelomklin (Ph.D.Management)

ตำแหน่งปัจจุบัน:    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่ติดต่อ(ห้องพัก) :  อาคารโลจิสติกส์     ห้อง  505 

หน่วยงานที่สังกัด:  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                             85  หมู่ที่ 3  ถนนมาลัยแมน   ตำบลนครปฐม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 

ระดับการศึกษา:   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปว.ค.)

                        ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   (บธ.บ.)

                        ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ      (บธ.ม.)  Masters  of  Business Administration

                        ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร    สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Ph.D.Management)