หัวหน้าโครงการวิจัย (research project leader):

1. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเกษตรอินทรีย์  ชุมชนบ้านหนองโพธิ์  ตำบลห้วยหมอนทอง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย) (แหล่งทุน สกอ.)

   Local science lesson: Organic agriculture in NhongPo community

2.บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  เรื่อง ไร่นาสวนผสมชุมชนบ้านหนองโพธิ์ ตำบลห้วยหมอนทอง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมวิจัย) (แหล่งทุน สกอ.)

   Local science lesson: Integrate farming in NhongPo community

3. อิทธิพลของต้นตอต่อการดูดซึมธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้. (แหล่งทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม).

   Effect of rootstock on N, P, K translocation in mango (Mangifera indica L.) cv Nam Dok Mai.

4. อิทธิพลของต้นตอต่อการดูดซึมธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้. (แหล่งทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม).

   Effect of rootstock on secondary and micronutrient element in mango (Mangifera indica L.) cv Nam Dok Mai.

5. การศึกษาสาเหตุการร่วงของผลก่อนการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในรอบปีของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งในเขตลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี-แม่กลอง (แหล่งทุน สกว.)

     Pre-harvest Fruit Drop and Seasonal Variation of Plant Nutrient in ‘Thongdee’ and ‘Khao Nam Pleung’ Pummelo on Nakhon Chaisri-Mae Klong River Basin Rigons 

6. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิค AFLP ของ  ส้มโอในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดิน)

        Morphology Anatomy and DNA Fingerprinting of Pummelos in the Reggion of Nakhon Phratom Samut Sakhon and Saut Songkarm Provinces

7. การศึกษาตำแหน่งใบและอายุใบที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นใบดัชนีในการเก็บตัวอย่างใบเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหารในชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในรอบปี (แหล่งทุน วช. ผ่านงบประมาณแผ่นดิน)

    The Study of Suitable Leaf Position and Leaf Age for Plant Nutrient Analysis  and Seasonal Variation  on Wax apple (Eugenia javanica Lamk) cv. Tub Tim Chan

8. การพัฒนาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการผลิตส้มโอสู่เกษตรกรจังหวัดนครปฐม (แหล่งทุน สกว.)

     Development of knowledge connection in pummelo production to the agriculturist in Nakhon Prathom province

9. การศึกษาสมดุลธาตุอาหารและสมดุลจุลินทรีย์ในดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกส้มโอ (แหล่งทุน สกว.)

10. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพจากผลไม้ท้องถิ่นและปลาทะเลเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน (แหล่งทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน)

      Efficiency of bio-extract from indigenous fruits and sea fish for sustainable agriculture production

11. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลแตกในมะพร้าวอ่อน (แหล่งทุน สกว.)

        Study on Fruit Cracking Factor of Young Coconut

12. การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมโดยใช้เทคนิค AFLP และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (แหล่งทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน)

    Study of genetic diversity using AFLP technique and factor affecting fruit quality of aroma coconut in western region of Thailand

13. ปัจจัยที่มีผลต่อการร่วงของผลและการติดผลของส้มโอพันธุ์ทอดี ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี (แหล่งทุน สกว.)

   Factor Affecting Fruit Set and Fruit Drop in Pummelo Cultivar ‘Thongdee’ on Nakhon Chaisri River Basin Regions 

14. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะพร้าวในพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเทคนิค AFLP (Amplified fragment length polymorphism) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช

   Genetic diversity of coconut in western area based on AFLP (Amplified fragment length polymorphism) technique for plant conservation 

15. การศึกษาสมบัติของดินภายหลังการฟื้นฟูสวนส้มโอจากสภาพน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครปฐม

        Study of soil properties after pummelo orchard restoration caused by flooding in the area of Nakhon Pathom province