รายวิชาการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6)

 Experimental Design and Statistical Analysis                                                                  3(3-0-6)


          หลักการวางแผนการทดลองและการออกแบบการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผล  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

           Principle of experimental design, Random sampling, Data collection, Data analysis and Statistical software for data analysis


ลิงค์ดาวน์โหลด มคอ 3