รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา                จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  (2-0-4)

Research methodology for biology                          2(2-0-4)


ประเภท ขั้นตอน การออกแบบ ตัวแปร สมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

Kind of experimental design, Variable, Hypothesis, Random sampling, Data collection, Data analysis, Research proposal writing and research report writing.


ลิงค์ดาวโหลด มคอ 3