รายวิชาการวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร     3 หน่วยกิต (3-0-6) 

Experimental design on agriculture                                            3(3-0-6)


          หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กานำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร

          Experimental design, Random sampling, Data analysis, Statistic software for data analysis     


ลิงค์ดาวโหลด มคอ 3