รายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช        จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2-2-5)

Plant growth regulator chemicals                           3(2-2-5)


          ประโยชน์และความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารที่มีต่อสภาวะแวดล้อม

The importance of plant growth regulator chemicals. The classification of plant growth regulator chemicals. Preparation and application of plant growth regulator chemicals. The application of plant growth regulator chemical to the plant and effect of plant growth regulator chemical on the environment.


ลิงค์ดาวน์โหลด มคอ3