คำอธิบายรายวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช       จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

Physiology of crop production         3(2-2-5)


          กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ำ การเคลื่อนย้ายของน้ำ แร่ธาตุและอาหารทางท่อน้ำและท่ออาหาร ธาตุอาหารพืชและอิทธิพลของธาตุอาหารพืชและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อม

                   Photosynthesis, Respiration, Transpiration, Translocation, Plant nutrition, Effect of plant nutrient and environment on plant growth and development, Plant response to light temperature and environment.


ลิงค์ดาวน์โหลด มคอ 3