รายวิชาการจัดการสวนไม้ผล                      จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต    (2-2-5)

Orchard management                                               3(2-2-5)


           ศึกษาถึงการแบ่งชนิดของไม้ผล การสร้างสวนไม้ผล การเลือกพื้นที่และการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างสวนไม้ผล การคำนวณพื้นที่ปลูก การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในระบบปลูกต่างๆ เทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยสวนไม้ผล การผลิตไม้ผลนอกฤดู การผลิตผลไม้ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและการเก็บเกี่ยวผลไม้

                     Fruit crop classification, Site selection and environtmental suitability for orchard, Growing area calculation, Cultural practise in fruit crops, Fertilizer and watering system, Good agricultural practise in fruit crops and Postharvest technology in fruit crops.


ลิงค์ดาวน์โหลด มคอ.3