รายวิชาหลักการผลิตพืช       จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

Principle of crop production  3(2-2-5)


คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สำคัญของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช การจำแนกพืช การขยายพันธุ์ หลักการพิจารณาเลือกพืชปลูก การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

Plant morphology and anatomy, structure and function of root stem leaf flower fruit and seed, factor of plant grwoth and development, plant classification, plant propagation, cultural practise and posthavest technology.


ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด มคอ.

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์