รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์  

(Assoc. Prof. Dr. Pongnart Nartvaranant )