รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

โทรศัพท์: 034-261065

อีเมลล์: pongnart [at] yahoo.com, pongnart[at]npru.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Pongnart Nartvaranant

Division of crop production technology

Faculty of Science and technology

Nakhon Pathom Rajabaht University

Mueang, Nakhon Pathom 73000

Tel: 034-261065

E-mail: pongnar[at]yahoo.com, pongnart[at]npru.ac.th

แผนที่ (map)