1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสวนไม้ผล (Orchard management)
  2. เอกสารคำสอนรายวิชาหลักการผลิตพืช (Crop procuction technology)
  3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร (Experimental desigh in agriculture)
  4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการอาหาร (Statistic and experimental design in food science and technology)
  5. ตำราเรื่องสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (Plant growth regulator chemicals)
  6. ตำราเรื่องการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล (Nutrient management in fruit crop)