1. หลักการผลิตพืช (Principle of crop production)
  2. การจัดการสวนไม้ผล (Orchard management)
  3. สรีรวิทยาการผลิตพืช (Physiology of crop production)
  4. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (Plant growth regulator chemicals)
  5. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (Experimental desigh in agriculture)
  6. สถิติและการวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีการอาหาร (Statistic and experimental design for food science and technology)
  7. ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา (Research menthod for biology)