รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์

(Assoc.Prof.Dr.Pongnart Nartvaranant)                                        

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2515

Birth date (15 August 1972)

การศึกษา

ปริญญาตรี          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

Ph.D. (Horticulture) Department of Horticulture Faculty of Agruculture, Kasetsart University

สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์. 034-261065  อีเมลล์: pongnart[at]yahoo.com, pongnart[at]npru.ac.th

Work office

Division of crop production technology, Factulty of Science and technology

Muaeng, Nakhon Prathom 73000

Tel: 034-261065   E-mail:  pongnart[at]yahoo.com, pongnart[at]npru.ac.th