รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

  1. อาจารย์ ดร. พรพรรณ อู่สุวรรณ ประธานสาขาวิชา
  2. อาจารย์ ดร. พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์
  4. อาจารย์ วนิดา ชัยชนะ
  5. อาจารย์ ดร. นิตยา จันกา
  6. อาจารย์ ดร. เสาวนี คงศรี