Statistics Statistics
8715
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month182
ThisYear This Year227
LastYear Last Year1,827

บทความทางวิชาการ

 • “ปัญหาการนำพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาใช้ในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐม” (Practical Problem of the Act Instituting the Juvenile and Family Courts and the Juvenile and Family Procedures Act B.E. 2553 in the Inquiry level: A study in Nakhon Pathom Province)วารสารดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม  59, 2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
 • "แนวคิดการจัดสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ" (Concept of Welfare for Elderly Inmate) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่ 16 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2556
 • “กระบวนการยุติธรรมกับการสร้างเสริมความสมานฉันท์” (Justice Process and Conformity)   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
 • "กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน" (The Juvenile Justice System of Asean Community) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่ 18 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2558

การประชุมวิชาการ

 • การศึกษาสาเหตุการไม่สนใจเรียนวิชากฏหมายในชีวิตประจำวันของนักศึกษาโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • คุณลักษณะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของแรงงานต่างด้าวในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • การศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางเพศในสถานพยาบาล

ตำรา

 • อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

 

เอกสารประกอบการสอน

 • ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย