อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี

Piyanart Imdee

Email : piyanart1996@gmail.com

Statistics Statistics
8095
Online User Online2
Today Today4
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month316
ThisYear This Year1,439
LastYear Last Year2,016

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2533902

วิจัยในการพัฒนาชุมชน

Research in Community  Development 

          รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 2504901 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ 

          ประเด็นปัญหา และความต้องการของชุมชน กำหนดโจทย์วิจัย ศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติงานวิจัยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามโดยเลือกชุมชนตัวอย่างหนึ่งชุมชนและสามารถเสนอผลงานการวิจัยได้สำเร็จหนึ่งโครงการ

 

3(2-2-5)
2533304

กระบวนการสร้างพลังชุมชน 

Community Empowerment Process

ความหมาย  ความสำคัญ  ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วม พลังชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาชุมชนแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การสร้างพลังชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

3(3-0-6)

2533312

เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน

Network in Community Development 

ความเป็นมา แนวความคิด ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ ขอบข่าย ประเภท วงจรชีวิต ปัจจัยความสำเร็จของเครือข่าย และเครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป องค์ประกอบ ประเภท การจัดการเรียนรู้เพื่อบริหารเครือข่ายภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งปัญหา แนวทางสร้าง การดำรงรักษา พัฒนา และกรณีศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 

3(2-2-5)
2544207

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

Community Natural Resources and Environment  Management

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างคน  ระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรมชุมชน  กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชุมชน ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3(3-0-6)