อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี

Piyanart Imdee

Email : piyanart1996@gmail.com

Statistics Statistics
8103
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month75
LastMonth Last Month316
ThisYear This Year1,447
LastYear Last Year2,016

 

 

 

 

 

 

 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

2504901

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ 

Introduction to Research Methodology in Social Sciences

การกำหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การนำเสนอผลและเผยแพร่งานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย

3(2-2-5)

2532301

ชุมชนศึกษา

Community Studies

ศึกษาความหมาย ความจำเป็น ประโยชน์ การจำแนกประเภทชุมชน ทฤษฎีชุมชน วิธีการศึกษาชุมชน ฝึกทำการสำรวจข้อมูล ศึกษาชุมชน ทำแผนที่ชุมชน ก่อนเลือกศึกษาชุมชนสักหนึ่งชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหา หรือคิดโครงการพัฒนาชุมชนต่อไป

3(2-2-5)

2533304

กระบวนการสร้างพลังชุมชน 

Community Empowerment Process

ความหมาย  ความสำคัญ  ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วม พลังชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การสร้างพลังชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

3(3-0-6) 

2533801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

Pre-practicum in Community Development 

          รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 2533801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน  โดยเลือกฝึกงานในหน่วยงานและชุมชนตัวอย่างหนึ่งชุมชน เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป  ปัญหา ความต้องการของชุมชน  รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือ  วิธีการในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนหนึ่งโครงการ  ติดตามประเมินผล นำเสนอผลการศึกษาและเขียนรายงานผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   

2(90)