อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี

Piyanart Imdee

Email : piyanart1996@gmail.com

Statistics Statistics
8108
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month80
LastMonth Last Month316
ThisYear This Year1,452
LastYear Last Year2,016

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยนาถ อิ่มดี
Name - Last name Miss Piyanart    Imdee  
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

                   (สส.บ.)

                   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

                   (พช.ม.)

                   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Education Background

Bachelor degree : Bachelor of Social Work  

                              (ฺB.S.W)

                              Faculty of Social Administration

                              Thammasat University

Master degree : Master of Science (Community Development) 

                              M.Sc. (Community Development)

                              Faculty of Social Administration

                              Thammasat University

ประวัติการทำงาน 2547 - ปัจจุบัน :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
Work Background 2004 -  Current : Lecturer of Department of Community                              Development  
สาขาวิชาและคณะที่สังกัด

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Faculty office

Department of Community  Development

Faculty of Humanities and Social Sciences

Nakhon Pathom Rajabhat University