ชื่อ-นามสกุล: ปิยะดา คัมภิรานนท์

สังกัด : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ

 

ประวัติการศึกษา/ Education

บธ.ม. (การเงิน)        มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บช.บ. (การบัญชี)     มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงาน/ Work Experience

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                                        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ม.ค. 2558 – พ.ค. 2558     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         
                                        กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ก.พ. 2556 – ธ.ค. 2557     นักวิเคราะห์การเงิน            
                                        บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2553 – พ.ย. 2554     ผู้ตรวจสอบภายใน             
                                        บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2550 – พ.ย. 22551   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    
                                        บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

 

ที่อยู่/ Address
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
เบอร์โทร :034 - 261068,034-109300 ext.3657
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3426-1068

อีเมล์ /e-mail
piyada@npru.ac.th