Statistics Statistics
49000
Online User Online1
Today Today139
Yesterday Yesterday247
ThisMonth This Month4,258
LastMonth Last Month3,614
ThisYear This Year23,456
LastYear Last Year15,592

ประวัติคุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์

คุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นธิดาคนที่ 3 จากบุตรทั้งหมด 8 คน ของนายช้ำ แซ่ทึ้ง และนางซิ้นเจี้ย เซี่ยงคิ้ว  เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2484  ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  คุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์ ทำงานเป็นพยาบาลผดุงครรภ์

คุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์ ได้สมรสกับ คุณพ่อเกียรติ โควินท์ทวีวัฒน์ มีบุตรธิดา รวม 4  คน คือ

  1. นางรัชนิศ โรจนกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบอาชีพแม่บ้าน สมรสกับนายแพทย์อนุทัศน์ โรจนกิจ  มีบุตร 2 คน คือนายแพทย์วุทธ์ โรจนกิจ และนายแพทย์กันต์ โรจนกิจ 
  2. นายฉัตรชัย โควินท์ทวีวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้า ประกอบอาชีพ กิจการส่วนตัว สมรสกับ น.ส.สุกัญญา เอกผดุงธรรม  มีธิดา 2 คน
  3. นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Georgia Institute of Technology, USA  ประกอบอาชีพข้าราชการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สมรสกับแพทย์หญิงศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงพยาบาลตากสิน มีบุตร 2 คน
  4. นายกิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Eastern Michigan, USA  ประกอบอาชีพ Sale Manager บริษัท Amazon Web Service  สมรสกับ น.ส.พิมพ์พร พงษาพาส  ประกอบอาชีพ Vice President Human Resource บริษัท Prudential Thailand  มีบุตร 1 คน

 

เกียรติประวัติ

คุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูง มีอัธยาศัย โอบอ้อมอารี รักพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ชอบช่วยเหลือสังคม โดยตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่นั้น ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญา สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย

ในด้านศาสนาท่านเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุง พระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา อยู่เนืองนิตย์

ในด้านครอบครัว ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นคู่ชีวิตที่รักของคุณพ่อเกียรติ และเป็นแม่ที่น่ารักของลูกๆ เป็นคุณแม่ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่ง

 

แม่สอนลูกเสมอในเรื่องต่างๆ เช่น

แม่สอนลูกเรื่องการเงิน ให้รู้จักเก็บออม อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะอนาคตต้องเผชิญ

แม่สอนลูกเรื่องการลงทุน ให้รู้จักเลือกสรร ให้คุ้มค่าและปลอดภัย เพื่ออนาคตที่มั่นคง

แม่สอนลูกให้มองการณ์ไกล อย่าคิดแต่ปัจจุบัน ต้องคิดถึงอนาคต เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

แม่สอนลูกให้อดออม ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เพราะเงินทองหายาก ต้องรู้จักคุณค่า

แม่สอนลูกให้เป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่ออนาคตที่ดี

แม่สอนลูกให้รักพี่น้อง ช่วยเหลือกันเสมอ ให้ครอบครัวอบอุ่น

แม่สอนลูกให้เสียสละ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ให้ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อมีโอกาส

 

บั้นปลายชีวิต

คุณแม่พรรณี โควินท์ทวีวัฒน์ ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคหัวใจ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 03:11 น.  รวมสิริอายุได้ 82 ปี 1 เดือน  28 วัน

เกิด มาเพียรก่อสร้าง ความดี

แก่   เฒ่ากุศลมี        เสาะบ้าง

เจ็บ ป่วยพยาธิ        มีทั่ว กันนา

ตาย แต่กายชื่อยัง    ชั่วฟ้า ดินสลาย