Statistics Statistics
48189
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday141
ThisMonth This Month3,447
LastMonth Last Month3,614
ThisYear This Year22,645
LastYear Last Year15,592

 ระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
  โดย ศ.ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

 
 

   เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID: radio frequency identification) สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จากการวิจัยพบว่า มูลค่ารวมตลาด ทั่วโลกของ RFIDมีอัตราที่สูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2550 ตลาดอุตสาหกรรม RFID ในโลกมีมูลค่าสูงถึง 3,800ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2555 จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 8,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นตลาดอุตสาหกรรม RFID จึงถือว่าเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เติบโตสูงมากเช่นเดียวกับตลาดอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับตลาด RFID ในประเทศไทยพบว่ามีการนำ RFID ไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การผลิตในอุตสาหกรรม, การประยุกต์ใช้กับห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์, การควบคุมการเข้า-ออก, การปศุสัตว์, และการเงิน เป็นต้น โดยจากสถิติใน ปี พ.ศ. 2548 มูลค่าตลาดของ RFID ในประเทศไทย (ทั้งส่วนที่ผลิตเองในประเทศและนำเข้า) มีมูลค่าประมาณ 856.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของตลาด RFID ทั่วโลก และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,827.3 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 
     
ในปีพ.ศ. 2549 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมRFID ของประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม RFID ขึ้นโดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน RFID เมื่อเทียบกับแนวโน้มการขยายตัวของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันและการขยายตัวด้าน RFID จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน RFID ของประเทศ โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้รหัสโครงการ NT-B-22-FR-98-50-08 ในการสร้างชุดฝึกการเรียนการสอนวิชาระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดฝึกขั้นพื้นฐาน ชุดฝึกขั้นสูง ใบงานต่างๆ สำหรับการทดลองที่ใช้ชุดฝึกขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมทั้งหนังสือเรื่อง “ระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายพื้นฐานและหลักการของระบบ RFID ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นอธิบายประวัติความเป็นมา โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบบ่งชี้อัตโนมัติแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงระบบ RFID จากนั้นบทที่ 2 กล่าวถึงประเภทของระบบ RFID รูปแบบของบัตรและเครื่องอ่านย่านความถี่ และระยะทางการใช้งานของระบบ รวมทั้งกระบวนการรับส่ง ข้อมูลภายในระบบ RFID เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมการทำงานของระบบ RFID บทที่ 3 อธิบายหลักการพื้นฐานต่างๆ ของระบบ RFID เช่น หลักการสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา ทฤษฎีพื้นฐานของสนามแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสายอากาศ เป็นต้น บทที่ 4 อธิบายถึงทฤษฎีการเข้ารหัสและถอดรหัสในช่องสัญญาณแถบความถี่ฐานและรูปแบบกระบวนการมอดูเลชัน แบบดิจิทัลที่ใช้ในระบบ RFID บทที่ 5 กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการผลรวมตรวจสอบและกระบวนการป้องกันการชนกันของข้อมูล บทที่ 6 อธิบายกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและกระบวนการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งในระบบ RFID บทที่ 7 อธิบายโครงสร้างและขั้นตอนการออกแบบเครื่องอ่าน RFID สำหรับการใช้งานย่านความถี่ต่ำ และบทที่ 8 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย จะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบ RFID แบบต่างๆ

 
 

CLICK ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือฟรี Content & Download

 

 
บทที่ 1 พื้นฐานระบบบ่งชี้อัตโนมัติ 

บทที่ 2 โครงสร้างของระบบ RFID

บทที่ 3 หลักการพื้นฐานของระบบอาร์เอฟไอดี  

บทที่ 4 การเข้ารหัสและการมอดูเลชัน

บทที่ 5 บูรณภาพของข้อมูล  

บทที่ 6 ความปลอดภัยของข้อมูล

บทที่ 7 การออกแบบเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี  

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี

 

ภาคผนวก ก ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ภาคผนวก ข ตัวอย่างรหัสข้อผิดพลาด           

ภาคผนวก ค ชุดทดลองและใบงานระบบอาร์เอฟไอดี           

ภาคผนวก ง ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       

บรรณานุกรม
ประวัติหัวหน้าคณะผู้วิจัย
 
Extra Stuff
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SCILAB
 
 
 
Copyright (c) 2009 NPRU. All Rights Reserved. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000