หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Principles of Computer Programming)

รหัสวิชา 7111301

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม การออกแบบอัลกอริธึมแบบบนลงล่างเพื่อใช้แก้ปัญหา การเขียนโฟลว์ชาร์ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของตัวโปรแกรมส่วนประกอบ ความหมายและประเภทของข้อมูล คำสั่งในภาษาที่ใช้โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือกการวนซ้ำ ตัวแปรแบบแถวลำดับ ตัวชี้ โปรแกรมย่อย และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. เข้าใจหลักการและแนวคิดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถออกแบบอัลกอริธึมเพื่อใช้แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถออกแบบโฟลว์ชาร์ตสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
4. เข้าใจหลักการและโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 แนะนำ ทำความเข้าใจ ตกลงกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 การวิเคราะห์ปัญหาและการสร้างโฟลว์ชาร์ต
4 การสร้างและการใช้งานโค้ดเสมือน
5 การสร้างและการใช้งานโค้ดเสมือน
6 การออกแบบอัลกอริธึม
7 การออกแบบอัลกอริธึม
8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 โปรแกรมทางเลือกและการวนซ้ำ
11 โปรแกรมทางเลือกและการวนซ้ำ
12 โปรแกรมย่อยและการวนซ้ำ
13 อาร์เรย์และพอยน์เตอร์
14 การจัดการแฟ้มข้อมูล