ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
(Network System Security)

รหัสวิชา 7114416

คำอธิบายรายวิชา

การบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบการรักษาความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่าง ๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจรวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความมั่นคงต่าง ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. ตระหนักในความสำคัญของการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจวิธีการเข้ารหัส ถอดรหัส ด้วยอัลกอริทึมของการเข้ารหัสแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้ได้
3. ทราบถึงวิธีการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์ (Malware) ในรูปแบบต่าง ๆ และการป้องกัน
4. เข้าใจหลักการของระบบอีเมล์แบบปลอดภัย

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 แนะนำ ทำความเข้าใจ ตกลงกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual machine) และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
4 การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 บริการ (Service) ต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย และการดักจับข้อมูล
6 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
7 การจัดการการเข้าถึงระบบ
8 ระบบอีเมล์แบบปลอดภัย
9 การบุกรุกและภัยคุกคามของระบบเครือข่าย
10 การบุกรุกและภัยคุกคามของระบบเครือข่าย
11 Firewall, NAT, และ Proxy
12 การพิสูจน์ตัวตนและการสำรองข้อมูล
13 สคริปต์และการซ่อนข้อความ
14 การเข้ารหัสและถอดรหัส