การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
(Network Analysis and Design)

รหัสวิชา 7113407

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ ความต้องการผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบการเชื่อมโยงของสวิตซ์ และเราเตอร์ การจัดการระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบการวางสายและจุดติดตั้งของอุปกรณ์ การกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบเครือข่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถออกแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายได้
4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 Introduction to Network Analysis and Design
2 Needs and Goals Analysis
3 Characterizing the Existing Internetwork
4 Characterizing Network Traffic
5 Network Topology Design
6 Network Topology Design
7 Model Design for Addressing and Numbering
8 Switching and Routing Protocol Selection
9 Switching and Routing Protocol Selection
10 Network Security
11 Network Security
12 Network Management
13 Physical Network Design
14 Physical Network Design