ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)

รหัสวิชา 7112402

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการและภาวะการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม และความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. ตระหนักในความสำคัญของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจวิธีการทำงานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. เข้าใจวิธีการทำงานของระบบการจัดการทรัพยากรของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 แนะนำ ทำความเข้าใจ ตกลงกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 โครงสร้างเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ
4 Process & Thread
5 Process Scheduling & Coordination
6 Memory Management
7 Virtual Memory
8 สอบย่อย
9 File Systems
10 I/O Systems
11 Distributed Systems
12 สอบภาคปฏิบัติ
13 System Protection & Security
14 Real-time & Multimedia Systems