การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Networking)

รหัสวิชา 7112401

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสัญญาณ มาตรฐานระบบเปิด แบบจำลองทีซีพี/ไอพี การกำหนดตำแหน่งในไอพีเวอร์ชัน 4 การเข้ารหัสสัญญาณ วิธีการส่งผ่านข้อมูล สื่อกลางและการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับและการควบคุมข้อผิดพลาด รูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย มาตรฐานเครือข่ายไออีอีอี 802 ไอพีเวอร์ชัน 6 ความปลอดภัยบนเครือข่าย และฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 แนะนำรายวิชา
บทที่ 1 แนวคิดและความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร
2 บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย
3 บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น
4 บทที่ 4 การแปลงสัญญาณข้อมูล
5 บทที่ 5 การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและอินเตอร์เฟซ
6 บทที่ 6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการทำมัลติเพล็กซ์
7 บรรยายทบทวนบทที่ 1-6 และสอบย่อย
8 บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
9 บทที่ 8 เครือข่ายแลน
10 บทที่ 9 เครือข่ายแลนไร้สาย
11 บทที่ 10 TCP/IP และ อินเทอร์เน็ต
12 บทที่ 11 โปรโตคอลในชั้น Transport และ Application
13 บทที่ 12 ความปลอดภัยบนเครือข่าย
14 บรรยายทบทวนบทที่ 7-13 และสอบย่อย