การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-oriented Programming)

รหัสวิชา 7112302

คำอธิบายรายวิชา

การจำลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ ความหมายวัตถุและวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส หลักการสำคัญการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การรับ โพลีมอร์ฟิซึม และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. เข้าใจหลักการและแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. สามารถใช้ภาษายูเอ็มแอลในการออกแบบเชิงวัตถุได้
3. จำลองการสิ่งต่างๆ ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม
4. บอกความแตกต่างระหว่างคลาสและวิธีการได้
5. บอกความสัมพันธ์ระหว่างคลาสได้
6. เข้าใจแบะอธิบายภาวะพหุสัญฐานของวัตถุได้
7. บอกหลักการชองการรับทอดได้
8. คลาสนามธรรมและส่วนเชื่อมต่อ
9. ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 แนะนำ ทำความเข้าใจ ตกลงกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
3 Data type ในภาษา JAVA
4 แนวคิดการเขียน Object-oriented programming
5 แนวคิดการเขียน Object-oriented programming
6 การจำลองสรรพสิ่งด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ
7 การจำลองสรรพสิ่งด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ
8 Class และ Method
9 Class และ Method
10 ความสัมพันธ์ของ Class
11 Inheritance (การรับทอด)
12 ภาวะ Polymorphism (พหุสัญฐาน)
13 Interface และ Abstract class
14 ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม