ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
(English for Computer 2)

รหัสวิชา 7101002

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การสมัครงาน การอ่านตำรา วารสาร และเขียนรายงานทางด้านคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา

1. ตระหนักในความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจ พูดคุย และตอบโต้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
3. สามารถอ่านทำความเข้าใจและเขียนสรุปบทความที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
4. สามารถเขียนใบสมัครงานและสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสมัครงาน

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 Introduction to English for computer 2 and computing vocabulary
2 Computer-related conversation
3 Computer-related conversation (group test)
4 Research paper structure and writing
5 Reading comprehension for computer-related research paper
6 Computer-related research discussion
7 Presentation on research summary
8 Computer-related issue discussion
9 Writing a paper
10 Writing a paper
11 Writing a job application form
12 Important document preparation for job application
13 Important document preparation for job application
14 Job application test