ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1
(English for Computer 1)

รหัสวิชา 7101001

คำอธิบายรายวิชา

ศัพท์ สำนวน และภาษาเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสนทนา การนำเสนอ และเขียนรายงานจากการสร้างสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ นิตยสารออนไลน์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และการจัดทำสรุปรายงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา
1. 
ตระหนักในความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
2. 
เข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
3. 
สามารถพูดคุยและตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
4. 
สามารถอ่านทำความเข้าใจและเขียนสรุปบทความที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 Introduction to English for computer and basic computing vocabulary
2 Basic computer-related conversation
3 Basic computer-related conversation (group test)
4 Reading comprehension and vocabulary guessing
5 Presentation and discussion on reading summary
6 Listening comprehension
7 Presentation on listening summary
8 Reading comprehension and note-taking
9 Listening comprehension and note-taking
10 Note-taking test
11 Search engine
12 Reading comprehension for computer-related research paper
13 Computer-related research discussion
14 Presentation on research summary