อาจารย์ ดร. ปิติพล พลพบู

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง C405 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

E-mail pitiphol@webmail.npru.ac.th
Tel. 095-402-2914
Website http://pws.npru.ac.th/pitiphol
Facebook http://www.facebook.com/pitiphol
Line ID pitiphol