ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System Security)

รหัสวิชา 7113408

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการรักษาความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ แผนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล อัลกอริทึมของการเข้ารหัส การสำรองและกู้คืนข้อมูล วิธีการป้องกันเชิงกายภาพ ประเภทของการตรวจสอบ การฉ้อโกงและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (Malware) ในรูปแบบต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา
1.
ตระหนักในความสำคัญของการรักษาความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจวิธีการเข้ารหัส ถอดรหัส ด้วยอัลกอริทึมของการเข้ารหัสแบบต่างๆ
3. เข้าใจวิธีการการสำรองและกู้คืนข้อมูล วิธีการป้องกันเชิงกายภาพ
4. ทราบถึงวิธีการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (Malware) ในรูปแบบต่างๆ

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2 บทที่ 2 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
3 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 บทที่ 4 การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
5 บทที่ 5 อัลกอริธึมในการเข้ารหัสและถอดรหัส
6 บทที่ 6 ไฟร์วอลล์
7 บทที่ 7 การสำรองและกู้คืนไฟล์
8 บทที่ 8 การตรวจจับการบุกรุก
9 บทที่ 9 การควบคุมการเข้าถึง
10 บทที่ 10 การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
11 บทที่ 11 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ