เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information Technology and Communication)

รหัสวิชา 4000117/4000126

คำอธิบายรายวิชา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ และการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. มีความตระหนักในความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้อย่างสร้างสรรค์

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ หัวข้อเนื้อหา
1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
3 บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4 บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
5 บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน
6 บทที่ 6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
8 บทที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 บทที่ 9 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
10 บทที่ 10 จริยธรรมและความปลอดภัย
11 บทที่ 11 การยศาสตร์
12 บทที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ