ฉบับเดือนมกราคม: เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Electric Battery)