ฉบับเดือนธันวาคม: เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor Technology)