ฉบับเดือนตุลาคม: เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)