ฉบับเดือนมกราคม: การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)