ฉบับเดือนธันวาคม: การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในระบบคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 1)